لینوکس استاندارد (ایران)

 • VIL-25

  • 250مگابایت میزان فضا
  • 5000 مگابایت پهنای باند
  • 1 عدد دامنه
 • VIL-50

  • 500مگابایت میزان فضا
  • 8000 مگابایت پهنای باند
  • 2 عدد دامنه
 • VIL-100

  • 1000مگابایت میزان فضا
  • 13000 مگابایت پهنای باند
  • 4 عدد دامنه
 • VIL-200

  • 2000مگابایت میزان فضا
  • 25000 مگابایت پهنای باند
  • 15 عدد دامنه
 • VIL-300

  • 4000مگابایت میزان فضا
  • 37000 مگابایت پهنای باند
  • 15 عدد دامنه