لینوکس حرفه ای(ایران)

 • SVIL-100

  • 1000مگابایت میزان فضا
  • 25000 مگابایت پهنای باند
  • 10 عدد دامنه
  • همراه با سرویس VIL-25 هدیه + سایت ساز هدیه
  • 3,500,000 ریال قیمت
 • SVIL-200

  • 2000مگابایت میزان فضا
  • 40000 مگابایت پهنای باند
  • 15 عدد دامنه
  • همراه با سرویس VIL-25 هدیه + سایت ساز هدیه
  • 4,800,000 ریال قیمت
 • SVIL-300

  • 3500مگابایت میزان فضا
  • 65000 مگابایت پهنای باند
  • 25 عدد دامنه
  • همراه با سرویس VIL-25 هدیه + سایت ساز هدیه
    
  • 6,500,000 ریال قیمت
 • SVIL-U

  • 5000مگابایت میزان فضا
  • 80000 مگابایت پهنای باند
  • نامحدود دامنه
  • همراه با سرویس VIL-50 هدیه + سایت ساز هدیه
  • 8,600,000 ریال قیمت