لینوکس حرفه ای(ایران)

  • SVIL-100

    • 1000مگابایت میزان فضا
    • 25000 مگابایت پهنای باند
    • 10 عدد دامنه
    • همراه با سرویس VIL-25 هدیه + سایت ساز هدیه
    • 3,500,000 ریال قیمت
    3,500,000/yr
    Comandă acum
  • SVIL-200

    • 2000مگابایت میزان فضا
    • 40000 مگابایت پهنای باند
    • 15 عدد دامنه
    • همراه با سرویس VIL-25 هدیه + سایت ساز هدیه
    • 4,800,000 ریال قیمت
    4,800,000/yr
    Comandă acum
  • SVIL-300

    • 3500مگابایت میزان فضا
    • 65000 مگابایت پهنای باند
    • 25 عدد دامنه
    • همراه با سرویس VIL-25 هدیه + سایت ساز هدیه
       
    • 6,500,000 ریال قیمت
    6,500,000/yr
    Comandă acum
  • SVIL-U

    • 5000مگابایت میزان فضا
    • 80000 مگابایت پهنای باند
    • نامحدود دامنه
    • همراه با سرویس VIL-50 هدیه + سایت ساز هدیه
    • 8,600,000 ریال قیمت
    8,600,000/yr
    Comandă acum